BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA ADABIY TALAFFUZ KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHNING ZARURATI

Main Article Content

Avezova Dilnura Bayramovna

Abstract

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf darsliklaridagi orfoepiyaga doir mashq va topshiriqlar tahlil qilingan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida orfoepik mashq va topshiriqlar orqali so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish ko‘nikmasini shakllantiruvchi topshiriqlar metodik tavsiya sifatida berilgan.

Article Details

How to Cite
Avezova Dilnura Bayramovna. (2024). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA ADABIY TALAFFUZ KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHNING ZARURATI. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 28, 24–26. Retrieved from http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/1127
Section
Articles